Só unha de cada 15 resolucións xudiciais en Galicia dítase en...

As resolucións que se ditan en galego ao longo do ano xudicial non acadan o 7%