Martes 5 Marzo 2024

Juan Manuel Hermo

Só unha de cada 15 resolucións xudiciais en Galicia dítase en galego

As resolucións que se ditan en galego ao longo do ano xudicial non acadan o 7%